Harun Demirel apr10 önlüğe ait "apr-10.com”  web sitesini ziyaret edecek   ziyaretçilerin, “adı-soyadı, t.c kimlik no(yalnızca satış için),telefon numarası, adresi, e-mail adresi,doğum tarihi,cinsiyet,kredi kartı bilgilerine(yalnızca satış için)” ilişkin kişisel verileri; mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,reklam,kampanya ve promosyon faaliyetlerinin yürütülmesi,öneri ve şikayet takip sürecinin yürütülmesi maksadıyla işlenmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde yer alan; “açık rıza, kanunlarda öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, bir hakkın tesisi,kullanılması ve korunması için zorunlu olması”, hukuki sebeplerine dayanılarak yukarıdaki veriler dijital ortamlarda bilgi ve belge oluşturulması şeklinde tamamen otomatik yollarla işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin veya kişisel verilerinizin silindiğinin ya da yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde,otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme, kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.